UWAGA: Gwarancja straci ważność, jeśli komputer zostanie otworzony/naprawiany przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe SUUNTO.
 
Z uwagi na zróżnicowane warunki gwarancji dla różnych produktów wraz z dostarczanym do nas sprzętem prosimy o:
 • 1. Wypełnienie zlecenia serwisowego online – WYSYŁAM DO SERWISU lub/i umieszczenie w przesyłce czytelnych informacji dotyczących zarówno danych do wysyłki zwrotnej jak i samego powodu przesłania do nas sprzętu. Pamiętaj, że pełna i rzetelna informacja znacznie skróci czas rejestracji na dział serwisu i samej naprawy
 • 2. Dołączanie kopii dowodu zakupu (Bez tego nie możemy rozpatrzyć gwarancji :(  )
 • 3. Rozsądne zapakowanie produktu, który do nas wysyłasz, tak by nie uległ uszkodzeniu w drodze
 • 4. Produkt do serwisu wysyłasz na własny koszt
 • 5. Nie wysyłaj razem z produktem instrukcji, przewodników ani oryginalnych opakowań, ponieważ nie będziemy w stanie ich zwrócić. Podczas naprawy urządzenie/a są umieszczane w opakowaniach serwisowych
 • 6. Jeśli rozwiązanie danego problemu nie jest objęte gwarancją,  otrzymasz szczegóły pocztą e-mail przed podjęciem działań serwisowych.
 • 7. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie odesłany na adres podany podczas wypełniania zlecenia serwisowego na nasz koszt
Informacje dotyczące napraw nie objętych gwarancją: Jeśli dany produkt  nie jest już objęty gwarancją, przed rozpoczęciem naprawy przedstawimy szacunkowe wyliczenie kosztów. W przypadku niezdecydowania się na naprawę produkt zostanie odesłany do właściciela, który zostanie obciążony kosztami diagnozy i przesyłki. Wraz z dostarczanym do nas sprzętem prosimy o:
 • 1. Wypełnienie zlecenia serwisowego online – WYSYŁAM DO SERWISU lub/i umieszczenie w przesyłce czytelnych informacji dotyczących zarówno danych do wysyłki zwrotnej jak i samego powodu przesłania do nas sprzętu. Pamiętaj, że pełna i rzetelna informacja znacznie skróci czas rejestracji na dział serwisu i samej naprawy
 • 2. Dołączanie kopii dowodu zakupu nie jest potrzebne
 • 3. Rozsądne zapakowanie produktu, który do nas wysyłasz, tak by nie uległ uszkodzeniu w drodze
 • 4. Produkt do serwisu wysyłasz na własny koszt
 • 5. Nie wysyłaj razem z produktem instrukcji, przewodników, oryginalnych opakowań, akcesoriów ponieważ nie będziemy w stanie ich zwrócić. Podczas naprawy urządzenie/a są umieszczane w opakowaniach serwisowych
 • 6. Jeśli koszt naprawy okaże się wyższy od szacunkowego kosztu podanego w momencie rejestracji sprzętu,  otrzymasz szczegóły pocztą e-mail przed podjęciem działań serwisowych.
 • 7. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie odesłany na adres podany podczas wypełniania zlecenia serwisowego na nasz odbiorcy.
UWAGA: Standardowo wysyłamy sprzęt kurierem DPD MasterLink z  płatnością przy odbiorze.

OGRANICZONA MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA FIRMY SUUNTO

Firma Suunto zapewnia, że w okresie objętym gwarancją firma Suunto lub autoryzowane centrum serwisowe Suunto (dalej „centrum serwisowe”), według własnego uznania, bezpłatnie usunie wady materiałowe lub wady wykonania poprzez: a) naprawę, b) wymianę lub c) zwrot kosztów zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest ważna i obowiązuje niezależnie od kraju zakupu. Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie wpływa na prawa użytkownika przyznane na mocy przepisów krajowych stosowanych do sprzedaży towarów konsumenckich. Okres gwarancji Okres Ograniczonej Gwarancji Międzynarodowej rozpoczyna się w dniu zakupu produktu w punkcie sprzedaży detalicznej. Okres Gwarancji trwa dwa (2) lata w przypadku Produktów i przekaźników nurkowych, chyba że podano inaczej. Okres gwarancji na akcesoria – takie jak: bezprzewodowe czujniki, ładowarki, kable, akumulatory, paski, bransolety i węże gumowe – wynosi jeden (1) rok. Wykluczenia i ograniczenia gwarancyjne Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie obejmuje:
 1. a) normalnego zużycia, takiego jak zadrapania, otarcia lub zmiana koloru i/lub materiału pasków niemetalowych, b) wad zaistniałych wskutek nieostrożnego postępowania z urządzeniem lub c) usterek lub uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z zaleceniami, niewłaściwej pielęgnacji, zaniedbań i wypadków, takich jak upuszczenia lub przygniecenia;
 2. materiałów drukowanych i opakowaniowych;
 3. wad ani domniemanych wad wynikających z użycia urządzenia z dowolnym produktem, dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i/lub usługą, których ani producentem, ani dostawcą nie jest firma Suunto;
 4. baterii jednorazowych.
Firma Suunto nie gwarantuje, że Produkt lub akcesoria będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie ani że będą współpracować ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem stron trzecich. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt lub akcesoria
 1. były użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 2. były naprawiane z użyciem nieoryginalnych części zamiennych bądź modyfikowane lub naprawiane przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe;
 3. numer seryjny został w jakikolwiek sposób usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny — decyzję w tej kwestii podejmuje firma Suunto; lub
 4. zostały wystawione na działanie substancji chemicznych, w tym np. kremu do opalania lub środków odstraszających owady.
Dostęp do serwisu gwarancyjnego firmy Suunto Dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto wymaga przedstawienia dowodu zakupu. Należy również zarejestrować swój produkt online pod adresem www.suunto.com/mysuunto w celu korzystania z usług gwarancyjnych na całym świecie. W celu uzyskania instrukcji, jak uzyskać serwis gwarancyjny, odwiedź stronę www.suunto.com/warranty, skontaktuj się z naszym lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów Suunto lub zadzwoń do centrum kontaktu firmy Suunto. Ograniczenie odpowiedzialności W maksymalnym, dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie, niniejsza Ograniczona Gwarancja Międzynarodowa jest jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi oraz zastępuje wszelkie inne określone bądź dorozumiane gwarancje. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, zdarzeniowe, moralne ani wynikowe, w tym między innymi za stratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę możliwości użytkowania, utratę kapitału, koszty wszelkiego zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia stron trzecich, a także szkody majątkowe, wynikające z nabycia lub korzystania z produktu, bądź powstałe wskutek naruszenia warunków gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, odpowiedzialności deliktowej lub jakichkolwiek innych przepisów prawa albo im równoważnych, nawet jeśli firma Suunto była świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. Firma Suunto oraz Technika Podwodna nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług w ramach gwarancji.